Eksperter på LED stripe belysning
Eksperter på LED stripe belysning

Reklamasjon og garanti

Feil eller klager på produkter må rettes skriftlig til Etektor AS så fort som praktisk mulig etter at feilen er, eller burde ha vært oppdaget. Vår garantitid er normalt den samme som våre leverandører gir oss, 2-5 år.

Etektor AS vil under forutsetning av at nedenfor nevnte punkter er oppfylt, reparere installerte produkter eller erstatte defekte produkter med nye produkter. Kostnad for reparasjon eller erstatning av produkter begrenses oppad til leverte produkters verdi.

Vår garanti er gyldig fra produktets fakturadato og gjelder material og produksjonsfeil under forutsetning at produktet er installert og brukt med følgende forutsetninger:

-Bruk av produktet i samsvar i h.h.t produktets spesifikasjoner for anvendelse og bruk.

-Bruk av produktet i samsvar med oppgitte data og operative ramme som er ment for produktet.

-Bruk av produktet med strømforsyning innenfor angitte områder vedr. strøm, spenning og frekvens.

-Bruk av produktet som samsvarer med produktets produktblad, service og brukermanual.

-Bruk av produktet, lovlig installert etter norsk lov.

Vår garanti er ikke dekkende for:

-Feil som oppstår på produkt som skyldes utenforstående forhold som: vanninntrenging, høyere varme eller kulde en anbefalt for produktet, brann, lynnedslag eller andre ekstrem forhold som Etektor AS ikke råder over.

-Deler eller komponenter som slutter å fungere på grunn av normal slitasje / driftstid, for eks. lyskilder og batterier.

-Følgekostnader eller driftstap ved feil eller skade på produktet.

-Tilfeller der det er gjort forsøk på å reparere eller endre på produktet av uautorisert personell.

Alle tilfeller av kostnader ved utskiftninger skal være skriftlig akseptert av Etektor AS. Det må ikke under noen omstendigheter igangsettes arbeid, eller påføres kostnader uten at dette er avtalt med Etektor AS. Etektor AS kan, hvis de ser det som mest formålstjenlig, selv utføre garantiarbeidet. Etektor AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller tredjepart.

Er det grunn til reklamasjon p.g.a transportskade eller annen feil ved levering må dette skje umiddelbart etter mottak av varen. Hvis det er oppstått skade eller manko ved mottak av varen må du som kunde anmerke dette skriftlig ovenfor transportøren. Dokumenter skade / skader med bilder. Kundens rett til å gjøre mangel gjeldende tapes dersom kunden ikke innen 5 dager etter mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget, gir skriftlig melding til Etektor AS.

Reklamasjon må gjøres skriftlig via post eller e-post til:

Etektor AS

Nedre Nøttveit 62

5238 Rådal

post@etektor.no